J

2004

Established Guangzhou office (Shanghai Midori Anzen Trading Co., Ltd.) in China.